KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

2023

  1.     AMAÇ

uactivewear olarak; müşterilerimiz, tüketicilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, tüketicilerimizin internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri uactivewear olarak Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi,  özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği  tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

 

  1.     KAPSAM

Müşterilerimiz, tüketicilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.

 

Politikamız, Şirket’in sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

 

  1.     TANIM ve KISALTMALAR

Bu bölümde Politika’da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

3.1.              Şirket: (uactivewear)

3.2.               Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay

3.3.               Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

3.4.               Çalışan: Şirket Personeli.

3.5.               Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

3.6.               Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

3.7.               Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

3.8.               Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

3.9.               Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

3.10.           Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

3.11.           KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

3.12.           KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

3.13.           KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

3.14.           Politika: uactivewear  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

 

  1.     ROL VE SORUMLULUKLAR

E-Ticaret Yöneticisi: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

 

E-Ticaret Uzmanı: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

 

  1.     HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

 

5.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz

Veri Sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 

➢         Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,

 

➢         Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,

 

➢         İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

 

➢         Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,

 

➢         Kanundan doğan haklar,

 

hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

 

Şirket olarak kamuoyuna açık olan işbu Politikamızın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.

5.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

Veri Sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 9. ve 10. bölümlerinde detaylandırılmaktadır.

  1.     KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

6.1. Kişisel veriler

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

6.2. Özel nitelikli kişisel veriler

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

 

  1.     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

7.1. Kişisel verileri işleme ilkelerimiz

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

 

7.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

 

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

 

7.1.2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alırız. Kişisel Veri Sahibi’ne de verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvurmasına olanak sunarız.

 

7.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Şirket olarak kişisel verileri kapsamı  ve içeriği açıkça  belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

7.1.4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

7.1.5. Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması

Mevzuattaki bir çok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika’nın 9.1. maddesinde detaylandırılmaktadır.

 

7.2. Kişisel verileri işleme amaçlarımız

Şirket olarak kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işlemekteyiz:

 

➢         Faaliyetlerimizin yürütülmesi,

 

➢         Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilere destek hizmeti sağlamak,

 

➢         Müşterilerimizin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek müşterilerilerimize verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, kişiselleştirilmesi, güncellenmesi,

 

➢         Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,

 

➢         Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek,

 

➢         Anket, yarışma, promosyon ve sponsorluklar,

 

➢         Etkinliklerin düzenlenmesi,

 

➢         Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,

 

➢         Pazarlama,

 

➢         Satıcı / tedarikçi yönetimi,

 

➢         Reklam,

 

➢         Yasal raporlama,

 

➢         Faturalandırma.

7.3. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise, veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir.

 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmekte olduğundan, tarafımızdan çalışanlarımızın verisi dışında işlenmez. Çalışanlarımıza ait bu tür veriler ise kanunlarda  öngörülen kişilerce işlenebilir.

 

7.4. Sair üyelikler kapsamında kişisel verilerin işlenmesi

Programlarımıza üye olmak, kampanyalarımızdan faydalanmak, sunduğumuz avantajlardan haberdar olmak vb. amaçlar ile sitemize veya sunduğumuz programlardan birine üye olmanız halinde üyelik formları ile kişisel verilerinizi toplamakta, paylaştığınız kişisel verilerinizi işlemekte ve aktarmaktayız.

 

7.5. İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Çerezleri, internet sayfamızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve internet sitemizde geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitemizde yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.

 

İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir, aktarabilir ve saklayabiliriz.

 

Kişisel verilerinizin çerezler aracılığıyla toplanıp işlenmesini istemiyorsanız internet sitemizde yer alan çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemizin gerektiği gibi çalışmayabileceğini ve mal ve hizmetlerin görüntülenmesi veya sunulmasında aksaklıklar meydana gelebileceğini hatırlatırız.

 

İnternet sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgi için “Çerez Politikamızı” inceleyebilirsiniz.

 

7.6. Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:

 

➢         Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

 

➢         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

 

➢         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;

 

➢         Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.

 

Özel nitelikli kişisel verilerin İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan işlenebileceği istisnai durumlar işbu Politika’nın 7.3 maddesinde belirtilmiştir.

 

  1.     KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

8.1. Kişisel verilerin yurt içine aktarımı

Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

 

Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla,  kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.

 

KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

 

Ayrıca, mevzuatın öngördüğü istisnai haller ile;

 

➢         Politika’nın 7.6. maddesinde açıklanan hallerde,

 

➢         Özel nitelikli kişisel veriler hususunda Politika’nın 7.3. maddesinde sayılan hallerde,

 

➢         KVK Kurulu’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması ile birlikte İlgili Kişi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara,açık rıza aranmadan aktarılabilir.

 

8.2. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

Kişisel verileri kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. Ancak işbu Politika’nın 7.3. ve 7.6. maddelerinde yer alan istisnai hallerinin birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak:

 

➢         KVK Kurulu’nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması;

 

➢         Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye’de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun iznin bulunması;

 

hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışında aktarılabilir. Kişisel verileriniz,  size daha iyi hizmet sağlamak, internet sitemizi müşterilerimizin, üyelerimizin ve tüketicilerimizin ihtiyaç ve tercihlerine göre kişiselleştirilmesi, ürün ve hizmetlerimizin promosyonu, arama motorlarımızın tercihlerinizi hatırlaması vb. amaçlar için yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza kişisel verileriniz aktarılabilir ve iş ortaklarımız ve üçüncü kişiler tarafından işlenebilir.

 

8.3. Kişisel verilerin aktarıldığı kurum ve kuruluşlar

Kişisel veriler sayılanlar sınırlı olmamak üzere;

 

➢         Tedarikçilerimize,

➢         İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,

➢         Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, 

➢         Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,

 

yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilir.

 

 

 

8.4. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin aldığımız tedbirler

8.4.1. Teknik tedbirler

 

Kişisel verileri korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

➢         Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirket içi  teknik organizasyonu yapmakta,

➢         Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliği İş Ortaklarımız tarafından sağlanmakta,

➢         Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,

 

➢         Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,

➢         Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,

➢         Riskli durumlar yeniden incelenerek gerekli teknolojik çözümler üretilmekte,

➢         Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız,

 

➢         Teknik konularda uzman çalışanlar istihdam etmekteyiz veya teknik uzman çalışanları olan iş ortaklarıyla çalışmaktayız..

 

8.4.2. İdari tedbirler

Kişisel verilerinizi korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

➢         Şirketimiz içerisindeki şirket ve iştirak çalışanları da dahil olmak üzere kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta,

➢         Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,

➢         Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz Politikalarda, Şirket Çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta,

➢         Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.

 

 

  1.     KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

9.1. Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız.

 

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurulu kararlarına uyulur.

 

9.2. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler

9.2.1. Teknik tedbirler

 

➢         Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,

 

➢         Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,

 

➢         Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,

 

➢         Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,

➢         Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.

 

9.2.2. İdari tedbirler

➢         Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,

➢         Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle iş birliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

 

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

10.1. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz

Kişisel verilerin;

 

➢         Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,

 

➢         Hukuka aykırı erişimini önlemek,

➢         Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,

 

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.